Frågor och svar

Det första du bör göra är att ta reda på vilka byggregler som gäller där du bor. Du kan behöva bygglov om du tänker bygga en upphöjd terrass eller ett pooltak. Bor du i en kulturminnesskyddad miljö? Information finns att läsa på din kommuns hemsida men det bästa är att ringa och fråga vilka regler som gäller just där du bor. Om poolen skall anslutas till det kommunala VA-nätet måste detta anmälas. För större markarbeten krävs marklov. Du hittar flera bra hemsidor under rubriken  ”Länkar”. 

För att kunna montera poolen behövs en vågrät betongplatta i samma storlek som poolen. Skall poolen vara nersänkt i marken behöver gropen i marken vara ytterligare en meter större runt om för att underlätta monteringen. El, vatten och avlopp måste vara framdraget. För allt förarbete ansvarar beställaren. Ihopmonteringen av poolen utförs sedan av Jacopoolen. 

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara: 

  • Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås. 
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika. 

Ett täckande poolskydd sänker också värmekostnaderna och håller poolen ren från kringflygande smuts. Det finns många olika modeller av poolskydd. Från presenningar till skjutbara glasöverbyggnader. Tänk bara på att om överbyggnaden är så hög att man kan vistas i poolen när den är täckt så räknas den som byggnad och kräver således bygglov. 

Pumpanläggningen måste vara lättillgänglig eftersom man ofta behöver åtkomst till den. Den kan byggas in i en liten byggnad i närheten av poolen eller placeras i befintlig källare. År poolen monterad i en terrass kan maskineriet installeras under en lucka i terrassgolvet. 

Ett alternativ är brom som har samma renande egenskaper som klor men är i princip luktfri. 

Med en saltklorinator använder man istället saltvatten i poolen där en liten del av saltet automatiskt ombildas till klor. Salthalten är relativt låg vilket tillsammans med den låga klorhalten gör vattnet behagligt att bada i.

Vid vanlig klorering tillsätts klor i form av tabletter eller granulat direkt till vattnet.

I en pool med saltklorinator tillsätter man endast salt i vattnet där en liten del av saltet automatiskt ombildas till klor. Salthalten skall vara minst 0,4% vilket tillsammans med den låga klorhalten gör vattnet behagligt att bada i. Det är dessutom ett miljövänligt alternativ med mindre kemikalier. Med saltklorinering är man hänvisad till poolinstallationer av plast då saltvattnet angriper metall. 

En avgörande skillnad mellan polyester och vinylester är att vinylester är helt vattentätt. Med polyesterlaminat läcker det långsamt in vatten i laminatkärnan. Vattnet kan börja mögla och då bildas det bubblor under ytan, så kallad böldpest. Det kan ta flera år innan det uppenbarar sig och är då närmast omöjligt att åtgärda. Jacopoolen använder 100% vinylesterlaminat och detta gör att vi kan lämna 30 års garanti på våra pooler. 

Bräddavloppen på poolsidan samlar upp föroreningar som flyter på vattenytan. Poolbotten rengör man manuellt med en pooldammsugare kopplad till bräddavloppet eller så använder man sig av en självgående rengöringsrobot som automatiskt samlar upp smutsen. För att bli av med riktigt små partiklar i vattnet kan man vid behov tillsätta flockningsmedel till utgående vatten. Medlet gör att de små partiklarna klumpar ihop sig och kan fångas upp av sandfiltret. Sandfiltret rengörs regelbundet med s.k. backspolning där vatten körs baklänges genom filtret och vidare ut till avloppet. Poolsargen kan behöva poleras cirka vart tredje år för att hålla uppe glansen.  

Kloret i poolen förbrukas ständigt och behöver fyllas på med jämna mellanrum. I samband med det fyller man på med nytt vatten för att minska koncentrationen av förbrukat klor i poolen. Förbrukat klor, även kallat bundet klor, är det som utsöndrar den oönskade klorlukten. Nytt klor brukar tillsättas i tablettform i bräddavloppet.  

För att kloret skall fungera optimalt är det viktigt att vattnets pH-värde (surhetsgrad) är rätt. PH-skalan går från 0 (surt) till 14 (basiskt), där pH7 är neutralt. Det optimala är ett pH på7,2 – 7,6. Det ger ett klart och behagligt vatten med en bra klordesinfektion samtidigt som det är snällt mot poolens maskinutrustning. Vattnets pH reglerar man genom att tillsätta kemikalier till vattnet: natriumbisulfat för att sänka pH och natriumkarbonat för att höja pH. 

Poolens klor- och pH-värde kontrollerar man med ett testset. S.k. DPD-testset finns som manuella eller digitala. 

Det mest bekväma är dock utan tvekan helautomatiska doseringssystem som både mäter klor och pH samt doserar rätt mängd kemikalier till vattnet. 

Det enklaste sättet är att värma med elvärmepatron. Ett mer energisnålt alternativ är en luftvärmepump som är lätt att installera och tar liten plats vid poolen. 

Med en värmeväxlare kan man använda en redan befintlig värmekälla som t.ex. värmepanna, jordvärme eller solfångare

Det viktigaste är att vattnet inte fryser! Sänk vattennivån till undre avsatsen. Täck vattenytan med ett isolerande skikt t.ex. cellplast. Täck över poolen med ett poolskydd. Vid långvarigt kall väderlek kan man behöva värma vattnet i poolen.